Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Soubor změn č. I územního plánu Olomouc

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Soubor změn č. I územního plánu Olomouc
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00034084
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 15083
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: "Zadání souboru změn č. I ÚP Olomouc, zadání územní studie jako podklad pro změnu č. I/24 a zadání územní studie jako podklad pro změnu č. I/30,31

Požadavky na plnění:
- předmět plnění dle zadání souboru změn č. I ÚP Olomouc, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, aktualizace vymezení zastavěného území a zpracování právního stavu (včetně aktualizace limitů v koordinačním výkrese), a dále včetně zpracování dvou územních studií jako podkladu pro dílčí změny č. I/24 a I/30,31,
- v případě potřeby může být po společném jednání, případně veřejném projednání, soubor změn rozdělen na dvě části (příp. více částí), které budou pořizovány samostatně, aktualizace zastavěného území pak bude součástí nejdříve vydávané části souboru změn, právní stav bude vyhotoven po každém vydání OOP,
- zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat některou z dílčích změn_ tento stav může nastat v případě, že navrhovatel dílčí změny neuzavře dohodu o úhradě nákladů zpracování dílčí změny a následně náklady neuhradí ve stanoveném termínu (jedná se o dílčí změny jejichž pořízení schválilo zastupitelstvo města za podmínky uzavření dohod o úhradě nákladů a úhradě těchto nákladů do 30 dní, na základě nabídnuté ceny na zpracování dílčích změn budou navrhovatelé těchto dílčích změn vyzváni k uzavření dohod a úhradě nákladů),
- zadavatel si vyhrazuje právo dílčím způsobem upravit návrh zadání souboru změn č. I ÚP Olomouc před uzavřením smlouvy na základě jeho projednání zastupitelstvem města (podkladem pro výběrové řízení bude návrh zadání doplněný o požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z veřejného projednání, ale před jeho schválením zastupitelstvem),
- součástí předmětu plnění účast zpracovatele na jednáních svolávaných pořizovatelem (včetně jednání s dotčenými orgány) a prezentace návrhu v rámci veřejného projednání,
- soubor změn bude zpracován na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu.
"
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71400000-2 Územní plánování a architektura krajiny
71320000-7 Technické projektování
Misto plnění VZ: Místem plnění je Statutární město Olomouc.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 05.10.2015 09:00
Datum vyhlášení VZ: 02.09.2015

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Nejsou zadáni účastníci veřejné zakázky

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

Nejsou zadáni vybraní dodavatelé

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Pizur

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Nové uveřejnění: ANO
Ev. č. na původním profilu: P15V00034084
ID původního profilu: 348207

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: 15083_dodatek č. 1.pdf
Popis: SoD - dodatek č. 1
01.02.2016 Mgr. Pizur Miroslav 01.02.2016 3:57:41 PM 114 KB

PDF


Název: 15083_SOD.pdf
Popis: smlouva
01.02.2016 Mgr. Pizur Miroslav 01.02.2016 3:57:01 PM 2403 KB