Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZUS: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > RS 2015-2017_04 Opravy Družební a Rožňavská, Dykova, Pod Lesem

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: RS 2015-2017_04 Opravy Družební a Rožňavská, Dykova, Pod Lesem
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000061
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: 16034
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou níže popsané opravy místních komunikací a chodníků v Olomouci, každá z uvedených oprav odpovídá jedné části zakázky.
1. část: Oprava chodníků a cyklostezky v ul. Družební a Rožňavská (3. a 4. úsek), Werichova - rozší-ření chodníku
Předmětem návrhu je stavební úprava chodníku v ul. Družební, vybudování cyklostezky formou stavební úpravy části stávajících chodníků umístěných v cyklistické trase dle generelu cyklistické dopravy (3. a 4. úsek) a rozšíření stávající-ho chodníku propojující ul. Werichova a ul. Rožňavská.
3. úsek - jedná se o stavební úpravu chodníku propojující ul. Rožňavskou s ul. U Kapličky (od restaurace Bohemia k výměníkové stanici v ul. Rožňavská). Stávající chodník dl. 230 m a šířky 6,0 m bude rozdělen na část pro chodce a na část pro cyklisty. Povrch stezky pro cyklisty bude z asfaltobetonu, kryt chodníku bude z betonové dlažby formátu 40/40/6 cm. Odvodnění povrchu je řešeno do zelených ploch. U předzahrádky restaurace Bohemia se cyklostezka napo-jí na 4. úsek.
4. úsek - jedná se o úpravu chodníku v ul. Rožňavská na cyklostezku. Stávající chodník souběžný s chodníkem vedou-cím kolem podloubí je délky 140 m a šířky 2,8 m. Povrch z betonové dlažby bude odstraněn včetně obrubníků a bude nahrazen asfaltovým betonem, odvodnění bude příčným sklonem do přilehlého pásu.
Werichova - stavební úpravy chodníku začínají u nově opraveného chodníku v ul. Werichova š. 2,0 m. Stávající chod-ník bude v délce cca 75 m odstraněn včetně obrubníků a nahrazen betonovou dlažbou 40/40/6 cm. Chodník vede podél betonové zídky plotu - zde bude natažena izolační nopová fólie. Šířka chodníku bude upravena na 2,4 m s příčným sklonem 2,0% od zídky do přilehlého zeleného pásu. Na konci úpravy bude příčný skon chodníku otočen. Konec chod-níku bude napojen na úpravy chodníku, který řeší "Úsek 3".
2. část: Oprava komunikace v ul. Dykova, Slavonín
Předmětem stavební úpravy je odstranění stávajícího nevyhovujícího povrchu vozovky a jeho nahrazení novým zpev-něným povrchem. S úpravou povrchu je spojena i změna dopravního režimu formou zavedení obytné zóny, nově je ře-šeno veřejné osvětlení včetně kabeláže. Šířkové uspořádání uličního profilu v délce úseku je cca 6 m, vymezeno obvo-dovým zdivem budov a ploty kolem soukromých pozemků. Parkování bude řešeno jako "polozapuštěná" parkovací stá-ní z žulové kostky o šířce 1,8 m, přičemž šířkou 1 m zasahují stání do šířky komunikace. Komunikace z asfaltového be-tonu zákl. šířky 4,5 m, umožňuje míjení protijedoucích osobních vozidel. Na začátku a konci úpravy (vyústění na ul. Kyselovskou) budou příčné stavební prahy. Odvodnění komunikace je řešeno do středového odvodňovacího rigolu z žulové kostky, který současně plní funkci vodící linie pro nevidomé.
3. část: Oprava ulice Pod Lesem, Lošov
Předmětem stavby je oprava místní komunikace v ulici Pod Lesem v k.ú. Lošov. Stavební úpravy budou realizovány v rozsahu celé ulice, která situačně vytváří tvar písmene "T". Stávající vozovka
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Misto plnění VZ: Olomouc
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2016 09:00
Datum vyhlášení VZ: 11.02.2016

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
62360213 KARETA s.r.o. CZ 3,175,000.00 3,841,750.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 62360213
Název: KARETA s.r.o.
Kód země: CZ

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 3,175,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 3,841,750.00
Datum podpisu smlouvy: 4/12/2016

Uhrazená částka celkem bez DPH: 3,249,865.76
Uhrazená částka celkem s DPH: 3,932,337.35
Z toho uhrazeno v:
Rok Uhrazená cena bez DPH Uhrazená cena s DPH
2016 3,249,865.76 3,932,337.35
Poddodavatelé:
Rok Název Země
2016 28569156 BLAKE CZ, s.r.o. CZ

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Hana Lucká
Telefon: 588 488 721
Mobil: 733 163 783
Email: hana.lucka@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" ukončena - ukončeno plnění smlouvy
Specifikace zadávacího řízení: Otevřené řízení

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

PDF


Název: Dod_1 k PS k RS na opravy komunikací - Družební a Rožňavská, Werichova.pdf
Popis: Dodatek č.1 k PS k RS na opravy komunikací - Rožňavská, Družební, Werichova
22.08.2016 Ing. Lucká Hana 22.08.2016 2:48:37 PM 535 KB

PDF


Název: Dodatek č. 1_Dykova.pdf
Popis: Dodatek č.1 k PS k RS na opravy komunikací - Dykova
03.08.2016 Ing. Lucká Hana 03.08.2016 9:05:14 AM 152 KB

PDF


Název: Dod_1 k PS k RS na opravy komunikací - Pod Lesem.pdf
Popis: Dodatek č.1 k PS k RS na opravy komunikací - Pod Lesem
23.05.2016 Ing. Lucká Hana 23.05.2016 9:03:44 AM 125 KB

PDF


Název: Prováděcí smlouva k RS na opravy komunikací Rožňavská, Družební, Werichova.pdf
Popis: Smlouva - Rožňavská, Družební, Werichova
14.04.2016 Ing. Lucká Hana 14.04.2016 10:23:39 AM 2128 KB

PDF


Název: Prováděcí smlouva k RS na opravy komunikací - Pod Lesem.pdf
Popis: Smlouva - Pod Lesem
12.04.2016 Ing. Lucká Hana 12.04.2016 11:53:16 AM 5141 KB

PDF


Název: Prováděcí smlouva k RS na opravy komunikací - Dykova.pdf
Popis: Smlouva - Dykova
12.04.2016 Ing. Lucká Hana 12.04.2016 11:51:02 AM 7008 KB